Thursday, September 30, 2010

MEMAHAMI AL-QURAN DENGAN TERJEMAHAN ATAU BAHASA ARAB?


Oleh: MUHAMMAD HAKIM ROSLY
(*Catatan: Artikel ini telah disunting dan disiarkan oleh Majalah Dewan Masyarakat September 2010 di dalam ruangan Agama)

SEJARAH RINGKAS AL-QURAN DAN UMAT ISLAM


Al-Quran ialah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w dalam bahasa Arab. Proses memahami Al-Quran dari setiap generasi ke generasi yang lain mengalami beberapa situasi yang berlainan. Tidak dapat dinafikan masyarakat yang hidup pada zaman awal kebangkitan Islam ialah masyarakat Arab yang memahami isi kandungan Al-Quran secara langsung. Orang Arab sewaktu itu terkenal dengan bangsa yang mahir dalam aspek bahasa dan sastera. Turunnya Al-Quran telah memberikan cabaran yang besar kepada para penyair Arab khususnya. Keindahan bahasa Al-Quran menjadi satu alat yang berkesan bagi menarik masyarakat Arab supaya menerima Islam sebagai agama yang benar.

Dengan turunnya Al-Quran secara beransur-ansur selama 23 tahun, para sahabat Nabi dan masyarakat Arab yang memeluk Islam mampu memahami Al-Quran dengan jelas. Mereka dapat mengetahui di mana, bila dan kepada siapa serta sebab ayat-ayat Al-Quran diturunkan. Sebahagian sahabat Nabi yang mempunyai daya pemikiran yang tajam dan penguasaan bahasa yang tinggi, berupaya melihat tafsiran Al-Quran dan menghuraikannya selaras dengan kehendak Al-Quran seperti Ibnu ‘Abbas dan Ibnu Mas’ud.
Seterusnya Islam berkembang dan disebarkan kepada masyarakat yang berada di luar kawasan Arab. Dari sudut sejarah secara umumnya, sebelum kejatuhan empayar Uthmaniyyah pada tahun 1922, umat Islam berada di bawah dua era pemerintahan yang utama iaitu Era Umayyah dan Era Abbasiyyah. Era Abbasiyyah di bawah pemerintahan Harun Al-Rashid merupakan zaman yang menonjol dari segi perkembangan ilmu pengetahuan dan disifatkan sebagai Zaman Keemasan Islam. Semangat umat Islam untuk memahami Al-Quran dan ilmu-ilmu yang lain serta dorongan karya-karya sarjana Islam membantu mereka memahami Al-Quran dengan lebih mendalam lagi.
Semasa era ini, Muhammad bin Jarir Al-Tabari dan Ibnu ‘Atiyyah Al-Andalusi merupakan antara sarjana yang menghasilkan buku Tafsir Al-Quran yang terkenal.

Buku-buku tafsir tersebut ditulis dalam bahasa Arab walaupun umat Islam pada waktu itu terdiri dari pelbagai bangsa dan latar belakang bahasa yang berbeza. Namun begitu, pada waktu itu umat Islam masih mampu memahami penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran dan rujukan-rujukan lain dalam bahasa Arab.
Setelah Islam mengalami era kemerosotan dengan jatuhnya pemerintahan Uthmaniyyah di Turki, umat Islam dipengaruhi oleh gerakan sekularime dan semangat kebangsaan yang disuntik oleh penjajah Barat. Hal ini telah memberi kesan yang besar kepada proses perkembangan ilmu dan pendidikan dalam masyarakat Islam. Dasar bahasa dalam aspek pendidikan telah diubah. Negara Turki dibawah pemerintahan baru Mustafa Kamal Atartuk telah mengarahkan agar Al-Quran perlu dicetak dalam bahasa Turki. Begitu juga dengan azan, ia perlu dilaungkan dalam bahasa itu. Bahasa Turki sendiri diubah dengan membuang unsur-unsur Arab dan Parsi. Akibatnya, umat Islam telah jauh sedikit demi sedikit dari bahasa Arab yang menghubungkan mereka dengan kefahaman terhadap isi kandungan Al-Quran.

Pengaruh Sekularisme bukan sahaja dialami oleh satu negara sahaja, malah ia memberi kesan ke atas seluruh negara-negara Islam yang lain. Pengaruh penjajah Barat seperti Inggeris juga telah mengikis semangat umat Islam di Nusantara untuk mempelajari bahasa Arab dengan memperkenalkan sekolah aliran Inggeris dan perubahan penggunaan tulisan Jawi kepada tulisan Rumi. Dengan tidak menafikan bahasa Inggeris sebagai bahasa asing yang tidak kurang pentingnya, usaha pemodenan dalam pendidikan telah menyebabkan umat Islam bergantung kepada terjemahan Al-Quran dalam bahasa-bahasa yang lain. Pada hari ini proses menterjemah Al-Quran giat dilaksanakan ke dalam bagi memberi kefahaman khususnya kepada masyarakat Islam minoriti di negara-negara Asia bukan Islam seperti Jepun.
Perterjemahan Al-Quran ke dalam Bahasa Jepun telah dilakukan oleh seorang Muslim berbangsa Jepun iaitu Umar Mita dan selesai dihasilkan pada 10 Jun 1972. Usaha penterjemahan Al-Quran dalam bahasa-bahasa Asia yang lain seperti Bahasa Urdu, Turki, Tamil, Cina dan Melayu giat diperkembangkan sebagai salah satu cara menyampaikan ajaran Al-Quran kepada semua umat manusia (Lihat: Mohd Shukri Hanafi, Terjemahan Al-Quran Dalam Pelbagai Perspektif, (Selangor: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, Cetakan 1, 2003, m/s 121-122).

MEMBACA TERJEMAHAN ATAU MEMPELAJARI BAHASA ARAB?

Berdasarkan sejarah ringkas yang dibincangkan tadi, ia mengheret kita kepada satu persoalan: Adakah usaha penterjemahan Al-Quran dan tafsirannya sudah memadai kepada masyarakat Nusantara khususnya di Malaysia. Begitu juga dengan buku dan rujukan Islam yang giat diterjemahkan dari semasa ke semasa. Adakah cukup dengan membaca buku-buku terjemahan tersebut atau kita perlu mempelajari bahasa Arab untuk mengukuhkan pemahaman terhadap Islam?
Prof. Dr. Khalid Al-Samadi, Pengarah Pusat Penyelidikan Pendidikan Islam di Magribi, telah memberikan satu penjelasan berhubung dengan perkara ini. Beliau berpendapat usaha penterjemahan Al-Quran wajar digandingkan dengan pengajaran bahasa Arab kepada penutur bukan berbangsa Arab. Meskipun Al-Quran berjaya diterjemahkan kepada bahasa-bahasa lain, sesetengah istilah dalam bahasa Al-Quran tidak dapat diterjemahkan dengan bandingannya yang tepat khususnya istilah-istilah yang berkaitan dengan perkara-perkara keimanan.

Menurut beliau lagi, seorang muslim yang tidak memahami bahasa Arab hanya akan menjadi pentaklid yang tidak dapat memahami hukum-hukum Islam melainkan dengan bahasa perantaraan. Boleh dikatakan kebanyakan masyarakat Muslim di Eropah tidak mampu membaca rujukan-rujukan Islam dari sumbernya yang asli. Pada kebiasaannya, mereka bergantung kepada rujukan yang diterjemahkan dari rujukan terjemahan yang lain lalu mengakibatkan pentafsiran yang berbagai-bagai. Hasil dari itu, salah faham terhadap Islam akan berlaku secara tidak langsung. Oleh itu, beliau menyarankan agar bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa pengajaran bagi matapelajaran Pendidikan Islam di negara-negara Islam bukan Arab kerana ia memberi dua faedah iaitu: 1) Memahami Islam dari sumbernya yang asli, 2) Mengukuhkan penguasaan bahasa Arab pada masa yang sama.

PANDANGAN DAN CADANGAN

Pada pengamatan penulis, usaha penterjemahan Al-Quran, rujukan-rujukan Islam yang lain dan pengajaran bahasa Arab merupakan dua perkara yang perlu berjalan seiring. Walaubagaimanapun beberapa tindakan perincian wajar ditekankan dalam kedua-dua aspek tersebut. Dalam konteks Malaysia, penterjemahan Al-Quran dan rujukan Islam yang lain ke dalam bahasa Melayu perlu diteruskan kerana setiap bahasa berupaya menjelaskan sesuatu istilah. Masyarakat Melayu yang membaca hasil terjemahan Al-Quran dengan baik mampu memahami kandungan Al-Quran dengan pantas di samping menyemai semangat cintakan bahasa ibunda dan menyemarakkan lagi keyakinan menggunakan bahasa sendiri.

Tidak dapat dinafikan juga terdapat perkataan yang sukar dicari bandingannya. Bagi mengatasi ini, golongan penterjemah profesional perlu memilih perkataan yang lebih sesuai kerana dalam proses penterjemahan makna harus diberikan fokus. Ini kerana terdapat perkataan-perkataan bahasa Arab yang disangka mempunyai satu makna sahaja, tetapi ia sebenarnya mempunyai sedikit perbezaan dari sudut penggunaan dan melihat kepada konteks yang dibahaskan. Selain dari itu, penterjemah juga dinasihatkan agar merujuk sebahagian rujukan tafsir Al-Quran yang menjurus kepada perbahasan linguistik. Rujukan-rujukan tersebut kadang-kala menjelaskan perkataan tertentu dengan lebih terperinci bagi menjamin ketepatan dalam proses terjemahan.

Aspek pembaharuan dan penelitian dalam penterjemahan juga perlu digandingkan dengan usaha memantapkan penguasaan bahasa Arab. Antara kaedah yang digunakan untuk mempelajari Bahasa Arab di samping meningkatkan kefahaman Al-Quran ialah Kaedah Harfiah yang pernah diperkenalkan sekitar tahun 70-an. Ia ialah satu proses mengalihkan lafaz dari satu bahasa ke lafaz yang serupa dari bahasa yang lain sesuai dengan susunan bahasa pertama (lihat: Manna’ Khalil Al-Qattan, Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran, Penterjemah: Mudzakir AS, (Jakarta: Litera Antarnusa, Cetakan 5, 2000), m/s 443). Kaedah ini sesuai digunakan bagi pelajar peringkat permulaan. Apa yang menarik, pendedahan kepada struktur asas tatabahasa, morfologi Arab dan kaedah pemindahan dari gaya bahasa Al-Quran kepada bahasa ibunda juga diberikan fokus.
Bagi peringkat yang lebih tinggi terutamanya para pelajar pengajian Islam di universiti atau kolej, untuk memantapkan penguasaan bahasa Arab dan ilmu-ilmu Islam yang mereka pelajari, sesetengah universiti menjadikan subjek Bahasa Arab untuk Pengajian Islam sebagai subjek wajib. Subjek tersebut dicadangkan berdasarkan kepada teori pakar-pakar linguistik yang bersangkutan dengan Pengajaran Bahasa Arab Untuk Tujuan Khusus (Arabic Language for Specific Purposes). Melalui subjek tersebut, kehendak para pelajar untuk mempelajari bahasa Arab dianalisa untuk menentukan kandungan yang sesuai dengan bidang mereka agar objektif pengajaran mencapai matlamatnya.

Walaupun subjek tersebut sesuai untuk pelajar peringkat universiti yang mempunyai latar belakang bahasa Arab yang baik, sekurang-kurangnya ia menjadi satu mekanisma untuk melahirkan segolongan cerdik pandai yang dapat menangkis penyelewengan dan salah faham terhadap kandungan Al-Quran dan sumber-sumber Islam yang lain. Golongan ini diharapkan dapat membantu menyampaikan mesej Islam yang benar dan membetulkan penyelewengan yang berlaku dalam masyarakat. Dengan mengambil isu penyelewengan penafsiran Al-Quran sebagai contoh, pelajar yang mengambil jurusan Al-Quran yang mempunyai tahap penguasaan bahasa Arab yang baik dapat menjelaskan penafsiran yang salah mengenai perkataan Yakin di dalam Al-Quran. Dalam Surah Al-Hijr ayat 99 yang bermaksud: “Dan sembahlah tuhanmu sehingga datang kepadamu (perkara yang tetap) yakin”.

Sesetengah kelompok sufi yang menyeleweng mengatakan kita perlu menyembah Allah sehingga sampai ke tahap keyakinan yang dapat melepaskan segala kewajipan ibadah. Bagi yang mendalami bahasa Arab seseorang akan mendapati bahawa sesetengah kata dalam bahasa Arab mengandungi lebih daripada satu makna (polisemi). Maksud yang sebenar dalam ayat tadi ialah kita diperintahkan untuk menyembah tuhan sehingga datangnya yakin iaitu kematian.
Kesimpulannya, umat Islam dalam arus globalisasi dan ledakan maklumat pada hari ini memerlukan usaha terjemahan Al-Quran yang berkualiti dan berterusan. Kepentingan mempelajari bahasa Arab juga wajar didedahkan dari semasa ke semasa. Menyentuh mengenai seruan kepada Bahasa Arab, sebahagian dari kita mungkin merasakan mempelajari bahasa Arab bererti mengunggulkan bahasa asing sepertimana isu bahasa Inggeris yang pernah menjadi pertelingkahan suatu ketika dahulu. Oleh itu, disarankan kepada para pengajar dan perancang silibus bahasa Arab agar menggunakan istilah “Bahasa Al-Quran” supaya dapat membawa manusia sejagat ke arah wadah perpaduan yang merentasi sempadan geografi, perbezaan bahasa dan warna kulit.

Al-Quran bukan hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh bangsa Arab ataupun golongan agamawan. Pengajaran bahasa Arab seharusnya diperluaskan kepada masyarakat bukan Islam sebagai langkah awal mempersadakan bahasa itu ke tahap yang lebih tinggi.
Kepada masyarakat Melayu khususnya, mempelajari bahasa Arab dengan lebih mendalam tidak melunturkan kedaulatan bahasa Melayu, malah ia akan mengharmonikan persahabatan di antara kedua-dua bahasa kerana banyak perbendaharaan kata yang sama digunakan samada dalam percakapan harian mahupun penulisan.

1 comment:

 1. Salam saudaraku

  Ana perlukan penjelasan tentang keredhaan Allah. Adakah ilmu yang menerangkan apabila telinga kamu kedengaran bisikanbisikan dan telinga kamu seolaholah ada serangga didalamnya.?

  Sila rujuk pada blog ana dan DOA seorang saudara kepada saudara yang lain tanpa pengetahuan sesiapa pun maka malaikat akan mendoakan untuk nya.

  Salam
  الشيطان يمكن أن نرى لنا لكننا لا نستطيع . دعونا نرى الغيب مع الله .
  luciferibless.blogspot.com
  Share this with all to show that you care as a brother.
  unseenwhisperhereafter.blogspot.com
  https://plus.google.com/100703592756212393641/posts

  dan ini pun share to all

  voiceevilvoice.blogspot.com
  evilwhispering.blogspot.com

  ReplyDelete

BERDAMPING DENGAN JIN? MENGAPA TIDAK DENGAN AL-QURAN? IA LEBIH BERMAKNA! Dapatkan buku yang diterjemahkan dan dimurnikan dalam b...