Monday, June 6, 2011

Penilaian kaedah P&P B.A


PENILAIAN UMUM:

UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER = 30%

PEMBENTANGAN = 30%

TUGASAN BERTULIS = 40%

JUMLAH KESELURUHAN = 100% / 60%

PEPERIKSAAN AKHIR = 100% / 40%


PENILAIAN TERPERINCI:

1) PEMBENTANGAN 30%:


Pembentangan dilakukan secara berkumpulan. Semua kumpulan perlu menentukan tajuk masing-masing supaya tidak berlaku pengulangan tajuk. Setiap kumpulan akan membentangkan satu jenis kaedah pengajaran yang akan diaplikasikan untuk pelajaran bahasa Arab. Setiap ahli kumpulan akan menerangkan sejarah, konsep, ciri-ciri dan kelemahan kaedah pengajaran bahasa yang dipilih selain dari empat kaedah yang dihuraikan oleh pensyarah iaitu kaedah nahu dan terjemah, kaedah langsung, kaedah dengar dan tutur dan kaedah elektik. Setelah itu, ahli kumpulan hendaklah memilih satu tajuk pelajaran bahasa Arab yang sesuai diajarkan berdasarkan kaedah yang telah dipilih. Setiap kumpulan juga hendaklah menghantar satu sahaja salinan contoh rancangan pengajaran mikro harian sebelum pembentangan dilakukan. Penilaian akan dilakukan secara individu. Oleh itu, setiap ahli kumpulan wajib mempamerkan kreativiti dan daya penarik masing-masing ketika membentangkan tugasan.

2) TUGASAN BERTULIS 40%:

Tugasan ini ialah secara inidividu dan perlu dihantar dalam tulisan tangan. Tulisan mestilah jelas, kemas dan bersih. Markah juga akan diambil kira bagi aspek ini. Mukasurat untuk ulasan artikel tidak boleh melebihi 5 helai tidak termasuk muka hadapan dan mukasurat untuk rujukan. Untuk tugasan ini, pelajar boleh memilih antara dua bentuk tugasan ini:

1. Memilih satu jenis kaedah pengajaran bahasa kedua selain daripada kaedah-kaedah yang dibincangkan dalam kuliah, menghuraikan bentuk-bentuknya, kekuatan dan kelemahannya serta mengaitkannya dalam bidang pengajaran Bahasa Arab.

2. Mencari apa sahaja artikel Bahasa Melayu mengenai isu-isu dan permasalahan dalam bidang Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab. Ia boleh diperolehi dari majalah Dewan Bahasa, Pelita Bahasa dan Dewan Masyarakat serta laman web yang berkaitan. Kemudian pelajar perlu membuat ulasan tentang artikel yang telah dibaca dan dianalisa. Contoh tajuk artikel:
"Gerakan Merosakkan Bahasa Arab Tinggi" Majalah Dewan Masyarakat, Jilid 48, Bil. 2, Februari 2010 hlmn. 28-29."

Untuk ulasan artikel, sewaktu pelajar menghantar hasil masing-masing salinan artikel yang diambil mestilah dikepil bersama-sama dengan hasil anda untuk tujuan penyemakan oleh pensyarah. Sumber artikel mestilah ditulis di akhir mukasurat iaitu nama majalah, tarikh disiarkan, bilangan jilid dan mukasurat. Begitu juga dengan laman web, tarikh dan alamat laman web mestilah direkodkan.

PERHATIAN: PERLU DIINGATKAN SEKALI LAGI, TUGASAN BERTULIS IALAH TUGASAN INDIVIDU DAN WAJIB DITULIS DENGAN TANGAN!

No comments:

Post a Comment

BERDAMPING DENGAN JIN? MENGAPA TIDAK DENGAN AL-QURAN? IA LEBIH BERMAKNA! Dapatkan buku yang diterjemahkan dan dimurnikan dalam b...